a ka sa ta na ha ma ya ra wa n
i ki shi chi ni hi mi ri
u ku su tsu nu fu mu yu ru
e ke se te ne e me re
o ko so to no ho mo yo ro wo