gya ja ja bya pya
gyu ju ju byu pyu
gyo jo jo byo pyo